ضد رترو ویروس ها چگونه متابولیز می شوند؟

ضد رترو ویروس ها چگونه متابولیز می شوند؟

ضد رترو ویروس ها چگونه متابولیز می شوند و چگونه بر فراهمی زیستی داروهای اعصاب تاثیر می گذارند؟

NRTIها غالبا یا بدون دگرگونی کبدی پیشین از طریق کلیه ها دفع می شوند. آنزیم هایی که متابولیسم NRTIها دخیل هستند در اکثر ایزوآنزیم های CYP نیستند بلکه گلو کورونوسیل ترانسفراز UDP (برای زیدو وودین و آباکاویر)، دهیدروژناز الکل (برای آباکاویر)، و زانتین اکسیداز (برای دیدانوزین) هستند. به همین دلیل، تداخلات فارماکوکینتیک کمی بین NRTIها و داروهای اعصاب وجود دارد.

NNRTIها همگی سوبسترهای ایزوآنزیم CYP3A4 هستند. آنها سوبستراهای سایر ایزوآنزیم های CYP نیز هستند اما به میزانی کوچکتر. در حالی که دلاویردین یک مهارکننده CYP3A4 و نویراپین یک القاکننده CYP3A4 است، افاویرنز می تواند ایزوآنزیم های مختلف را مهار و هم القا کند. PIها نیز به طور گسترده توسط CYP3A4 متابولیز می شوند. در خانواده PIها، ریتوناویر قویترین مهارکننده آنزیمی CYP3A4 است و پس از آن ایندیناویر، آمپرناویر، لوپیناویر، نل فیناویر، و ساکیناویر در این رده قرار می گیرند.

مطالعات اولیه نیز چنین بیان می کنند که آتازاناویر متابولیسم داروهایی که سوبسترای CYP3A4 هستند را مهار می کند. اگرچه CYP3A4 نخستین آنزیمی است که گرفتار این امر می شود، اما PIها می تواندد ایزوآنزیم های دیگر را نیز مهار و القا کنند. آنزیم هایی که NNRTIها و PIها را متابولیز می کنند و همچنین ظرفیت این ضد رترو ویروس ها برای مهار یا القای ایزوآنزیم های مختلف در جدول نشان داده شده است.

چنین تصور می شود که بخشی از انفوویرتید، مهارکننده ورودی که به تازگی تولید شده است، توسط کبد حذف می شود، البته ایزوآنزیمی که در این کار دخیل است دقیقا مشخص نیست. انتظار نمی رود که تداخلات بالینی مهمی بین انفوویرتید و داروهایی که توسط ایزوآنزیم های CYP متابولیز می شوند وجود داشته باشد.

ضد رترو ویروس ها چگونه متابولیز می شوند؟