گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه انجمن روشن بین اصفهان

گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه انجمن روشن بین اصفهان

كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه انجمن روشن بین اصفهان در آبانماه 94 در سالن هفتم تیر ویژه از كارشناسان انجمن روشن بین اصفهان (مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد) برگزار گردید. این کارگاه با هدف آشنایی شركت كنندگان با بیماری ایدز و ویروس HIV، سیر بیماری، چگونگی انتقال این ویروس، راه های انتقال و راه های عدم انتقال این ویروس، چگونگی بقای HIV در خارج از بدن، گروه هایی كه بیشتر درمعرض خطر قرار دارند، باورهای غلط در مورد ایدز، مراحل بیماری ایدز، تشخیص بیماری، علامت عفونت فرد با HIV، چه وقت می توان گفت فرد دچار عفونت با HIV شده، HIV چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود؟ و  كمك های اولیه فوری در این بیماران به چه صورتی می باشد.

کارگاه آموزشی ایدز در اصفهان

کارگاه ایدز