چه نوع ابزار غربالگری و ارزیابی وضعیت روانی باید استفاده شود؟

چه نوع ابزار غربالگری و ارزیابی وضعیت روانی باید استفاده شود؟

متخصص باید تست های غربالگری که در مطب قابل اجرا هستند را برای هر بیمار انجام دهد تا وضعیت روانی بیمار مستند شود. آزمون کوتاه وضعیت روانی فول استاین (MMSE) که عملکردهایی را اندازه گیری می کند که در مراحل پیشرفته HACM مختل می شوند، برای اندازه گیری اختلالات خفیف حساس نیست و بنابراین مناسب نیست. MMSE برای غربالگری دمانس قشری درست شد و برای فرآیندهای زیرقشری نسبتا غیر حساس است.

روانپزشکان، آزمون غربالگری وضعیت روانی را برای تعیین وضعیت کلی عملکرد شناختی استفاده می کنند. غربالگری باید آزمایش هایی را در بر گیرد که توجه، حافظه کوتاه مدت، عملکرد اجرایی قشر فرونتال و سرعت انجام فعالیت های روانی-حرکتی را اندازه می گیرند. این آزمایش ها در تشخیص موارد خفیف اختلالات شناختی سودمند هستند. به طور معمول، غربالگری شامل موارد زیر است: آشنایی با افراد، مکان، زمان، فراخنای اعداد، یادآوری فوری چهار کلمه ای، یادآوری پنج دقیقه ای 5، سری هفتایی 6، آزمون سری تکرار حرکت دست لوریا و آزمونهای ردیابی (الف و ب). آزمون ردیابی (الف و ب) یک ابزار عمومی برای غربالگری است که شامل عملکردهای زیر است: توجه، تمرکز، سرعت پردازش اطلاعات، تفکر انتزاعی، انعطاف پذیری شناختی و مهارتهای اجرایی. آزمون سری تکرار حرکت دست لوریا ابزاری برای غربالگری عملکرد لوب فرونتال است که در آن بیمار انجام سه مانور پشت سرهم را با دست یاد می گیرد و باید به ترتیب آن را تکرار کند. روانپزشک دقت و روانی تکرار این مانور را مشاهده می کند.

این آزمونها توسط متخصصان اعصاب و روان و روان شناسان انجام میشود و باید توسط روانپزشکانی که در این زمینه کار کرده اند درباره استفاده درست آن نظر بدهند. روانپزشکان به دقت، سرعت و کیفیت انجام این کارها توجه می کنند. این پ ابزارهای برای غربالگری بالینی به کار می روند ولی به عنوان ابز ار غربالگری شناختی برای HACM اعتبارسنجی نشده اند و به همین دلیل نمی توان نقطه برش مشخصی برای ارزیابی آنها تعیین کرد. ارزیابی عملکرد ناشی از نقصان شناختی بهتر است توسط یک کاردرمانگر که در زمینه ارزیابی فعالیت ها ی روزانه تخصص دارد انجام شود. معیار غربالگری اعتبارسنجی شده دمانس اچ آی وی (HDS) است که دامنه های حافظه، توجه، سرعت روانی-حرکتی، و ساخت را بررسی می کند و به عنوان یک معاینه غربالگری سریع ساخته شده است. بنا بر نظر پاور و همکاران، تحلیل اعتبار این آزمون با نمره بالاتر از 10 برای تشخیص دمانس وابسته به HIV از حساسیت 80 درصد، ویژگی 91 درصد و ارزش پیش بینی کنندگی مثبت 78 درصد برخوردار است. این مطالعه اعتبارسنجی پیش از به کارگیری HAART انجام شد. اعتبار سنجی انجام شده همراه با HAART انجام شد. اعتبارسنجی انجا شده همراه با HAART حساسیت 39 درصد و ویژگی 85 درصد را بدست آورد که خیلی امیدوارکننده نیست. اگرچه این معیار غربالگری بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، کاربرد بالینی آن چندان مطمئن نیست.

چه سامانه درجه بندی بالینی دیگری برای تغییرات شناختی در HIV کاربرد دارد؟

سامانه درجه بندی بالینی مموریال اسلون-کترینگ 2 برای کمپلکس دمانس ایدز را می توان برای توصیف کیفیت و شدت تغییرات شناختی در بیماری HIV به کار برد. افرادی که با این آزمون نمره صفر می گیرند، مبتلا به HACM نیستند. کسانی که نمره نیم می گیرند بینابینی هستند و ممکن است MCMD داشته باشند یا خیر. نمره یک نشان دهنده MCMD است و نمره 2 تا 4 معمولا نشان ابتلا به HADC.

معاینه وضعیت روانی راوی نشان داد که او کاملا هوشیار 1 است. او 4 کلمه از 4 کلمه را بی درنگ حفظ می کند ولی پس از 5 دقیقه تنها دو کلمه را به یاد می آورد. او فراخنای عددی 5 تایی به جلو و 3 تایی به عقب را به یاد می آورد. او تنها یک اشتباه در سری هفتایی دارد ولی خیلی کند است. در آزمون سری تکرار حرکت دست لوریا هر دو دستش اجرای ضعیفی دارند و در انجام کارهای پیچیده مشکل دارد. با همسان سازی سنی و تحصیلاتی، او در صدك 10 پایینی در آزمون ردیابی الف و در صدك 5 پایینی در آزمون ردیابی ب قرار می گیرد. یعنی باز هم سرعت اجرای بسیار پایین که مشخص کننده کاهش نرمش شناختی است. این نمایه با HADC، درجه بالینی 2 در مقیاس مموریال اسلون-کترینگ همخوانی دارد و خط زمینه را برای معاینات بعدی تعیین می کند.

سامانه مرحله بندی بالینی مموریال اسلون کترینگ برای کمپلکس دمانس ناشی از ایدز