ملاک‌های انتخاب مربیان همتا

ملاک‌های انتخاب مربیان همتا

تشکیل گروه‌های همتا مستلزم انتخاب افراد مناسب از میان افراد متعلق به گروه هدف است. با مطالعه و کسب اطلاعات کافی از گروه مخاطب باید به دقت مربیان همتا را انتخاب نمود. ملاک‌های زیر می‌توانند الگوی مناسبی برای این کار باشند:

ملاک‌های انتخاب:

● تعلق به گروه هدف

فرد مورد نظر از جنبه های مختلف به گروه مخاطب تعلق داشته باشد. شاخص‌ها و ویژگی‌هایی نظیر سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از آن جمله هستند. به جز ویژگی‌های عمومی، نکات اختصاصی نیز در انتخاب این افراد مؤثر و لازم است که در زیر اشاره می‌شود.

● تطبیق با انتظارات برنامه

بر اساس تعریف و اهداف تعیین شده برنامه این انتظارات متفاوت خواهد بود. بدیهی است که موضوع مورد آموزش، نحوه و گستره آموزش و خدمات موجب تغییر در ملاک‌ها می‌شود. با تعیین و تعریف مشخصات و اهداف برنامه می‌توان این اصول را تعیین نمود.

● داشتن ویژگی‌‌های شخصیتی مناسب:

- احترام (متقابل) و پذیرش

مربی همتا علاوه بر برخورد احترام آمیز با مربیان خود و سایر مربیان همتا، با همتایان نیز برخوردی تؤام با احترام داشته باشد. قابلیت کار گروهی و هماهنگی با اعضای گروه نیز از ویژگی‌های یک مربی مناسب است. بخشی از این ویژگی‌ها را می‌توان در حین آموزش به عنوان مهارت ارتقا بخشید یا ایجاد نمود.

- عدم قضاوت

سعی شود کار با گروه‌های همتا به‌ویژه در مورد گروه‌هایی که رفتارهای پرخطر دارند به دور از قضاوت و داوری باشد چون در غیر این صورت احساس امنیت دررابطه كم شده و این وضع مانع برقراری ارتباط اثربخش می‌شود.

- ملاحظات اخلاقی و رفتاری

مربی حتما باید معتقد و پایبند به اصول اخلاقی بوده و در حین آموزش آنها را رعایت کند. برای مثال در مورد حقوق اجتماعی، اصول برابری را رعایت نماید و احساس برتری و استفاده ار موقعیت خود در مقابل فراگیران را نداشته باشد و رازدار بوده و از اطلاعات کسب شده علیه مخاطبین استفاده نکند. تمامی اصول و مقررات حرفه‌ای و اخلاقی را بداند و رعایت كند.

- تحمل زیاد

کار آموزش و تسهیل‌گری همتایان کاری وقت‌گیر و پرچالش است و نیاز به حوصله و صرف وقت زیادی دارد. گاه در حین انجام وظایف و تعهدها، برخوردهای ناخواسته‌ای نیز ممكن است پیش بیاید که با تحمل و سعه صدر می‌توان پشت سر گذاشت.

- الگوسازی

مربی باید به شکل الگوی مناسبی برای فراگیران همتا عمل کند و خود ویژگی‌های مثبتی برای آموختن داشته باشد.

- با انرژی

معمولاً میزان بازخوردها و پاداشها برای مربیان همتا در مقابل فعالیت‌های انجام شده آنها خیلی قابل توجه نیست. به این معنی که انگیزه و علاقه‌مندی درونی و اعتقاد قلبی و تعهد مربیان همتا مهمترین مشوق و انرژی مثبت برای آنان است. البته از شیوه‌ها و روش‌ها و ابزارهای مدیریتی و امکانات مناسب برای تشویق نباید چشم‌پوشی کرد.

- علاقه و انگیزه

داشتن علاقه به كار و انگیزه انسان‌دوستی و یاری دیگران مناسب‌ترین انگیزه برای مربیان همتا هست.

- اعتماد به نفس

معمولا در روند آموزش همتایان، اعتقادات و گفته‌ها و عملکردها به چالش کشیده می‌شود یا حتی با شکست مواجه می‌شود لذا داشتن اعتماد به نفس و عزم کافی در مورد دستیابی به اهداف بسیار مهم است.

مهارت‌های برقراری ارتباط و فراگرفتن آموزش‌های مرتبط

علاوه بر ویژگی‌های شخصی به آموزش این مباحث و مهارت‌ها نیز توجه ویژه‌ای کنید.

● داشتن انگیزه كار و انعطاف‌پذیری کافی در فعالیت

●  داشتن زمینه فرهنگی و اجتماعی مشابه مخاطبان هدف

 برای تشکیل گروه‌های مربیان همتا باید از روش‌های مختلفی استفاده نمود. این روش‌ها برحسب نوع اهداف و گروه‌های مخاطب گوناگون خواهد بود. حتماً به شناخت و ایده‌های خودتان اعتماد نموده و در خلق راهکارهای جدید و ترکیبی فعالانه عمل کنید.