موضوع: اخبار

اتخاذ استراتژی جسورانه UNAIDS برای پایان دادن به اپیدمی ایدز تا سال 2030

اتخاذ استراتژی جسورانه UNAIDS برای پایان دادن به اپیدمی ایدز تا سال 2030

هیئت هماهنگ کننده کننده برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای پایان دادن به بیماری ایدز به عنوان تهدید بهداشت عمومی تا سال 2030 یک استراتژی تازه اتخاذ کرد. استراتژی برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز 2021-2016 یکی از نخستین ساز و کارهای سازمان ملل است که در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد، که  چارچوبی را برای سیاست توسعه جهانی در طول ۲۵ سال آینده از جمله پایان دادن به اپیدمی ایدز تا سال 2030 ارایه می کند.

این استراتژی با یک برنامه جهان شمول که قویاً مبتنی بر شواهد و روش های مبتنی بر حقوق بشر است، راه میانبر و سریع برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS) را جهت تسریع درمان ایدز در طول پنج سال آتی برای نیل به اهداف تعریف شده برای پیشگیری و مداوای اچ آی وی و تبعیض-صفر طرح ریزی کرده است.

اعضای این هیئت از سراسر جهان این استراتژی را جسورانه، بلندپروازانه ولی قابل تحقق تلقی کرده و فرایند جهان شمولی و شورایی اجرای آن را تحسین کرده اند. میشل سدیبه مدیر اجرایی برنامه UNAIDS در سخنرانی خود از این استراتژی با عنوان یک فراخوان اضطراری برای سرمایه گذاری پیشدستانه، کم کردن شکاف موجود در سر راه آزمایشات، افزایش تمرکز و سرمایه گذاری برای پیشگیری از ایدز و حفاظت از سلامتی 22 میلیون انسان مبتلا به ایدز که هنوز به درمان دسترسی ندارند، نام می برد. او خاطر نشان ساخت که این استراتژی ابزاری برای نیل به عدالت و منزلت اجتماعی خواهد بود: « این استراتژی قابل دگرگونی ما را به سمت پوشش زمینه های بیشتر سوق می دهد. و توجه ما را به رابطه حیاتی موجود میان بهداشت، بی عدالتی، فقر و تعارض معطوف کرده و نسبت به آن متعهد می کند.

این هیئت علاوه بر این چارچوب عملیاتی، بودجه واحد، نتایج و مسئولیت پذیری (UBRAF) مربوط به برنامه UNAIDS را برای سالهای 2021-2016 تصویب کرد، که هدف این استراتژی را برای اقدام عملی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی بیان می کند. این استراتژی و چارچوب عملیاتی، بودجه واحد، نتایج و مسئولیت پذیری (UBRAF) برای تسریع واکنش جهانی نسبت به ایدز و کارکرد برنامه مشترک ابزارهای قدرتمندی به حسای می آیند. این هیئت اهمیت نوآوری و مشارکت در توسعه به هم پیوسته و چالش های بهداشتی را خاطر نشان کرده و تأکید می کند که مجالی که این استراتژی و برنامه UNAIDS برای بحث و بررسی ارایه می کند، بی نظیر است. این هیئت در طول روزی که به این موضوع اختصاص داشت به بحث پیرامون اهمیت مسئولیت مشترک و انسجام جهانی برای ارایه یک واکنش مؤثر، برابر و پایدار در مقابل ایدز پرداخت.

موافقت گردید که حیاتی ترین گام بعدی برای نیل به اهداف توسعه پایدار، شفافیت در ابزار کاربست خواهد بود. شرکت کنندگان تأکید کردند که نظارت چندبخشی، عادلانه، شفاف و فراگیر هسته اصلی مسئولیت مشترک کارآمد و انسجام جهانی هستند و اینکه واکنشهای مربوطه در برابر ایدز -و به ویژه برنامه UNAIDS- به ارایه یک مدل مهم می پردازد که نتایج مشابهی را در دیگر بخش های بهداشتی، توسعه، جنسیت و حقوق بشر در بر دارد.

نمایندگان دول عضو، سازمانهای بین المللی، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی در نشست مذکور حضور به هم رساندند، که ریاست آن را دیوید پارینین یاتا، وزیر بهداشت و مراقبتهای کودک از زیمبابوه عهده دار بود. در این نشست سوئیس به عنوان نایب رئیس و اوکراین به عنوان گزارشگر عمل می کردند. در این جلسه سوئیس به عنوان رئیس، غنا به عنوان نایب رئیس و اکوادرور به عنوان گزارشگر اجلاس برای سال 2016 انتخاب شدند.

پایان اپیدمی ایدز تا سال 2030