ویژگی های کمپلکس دمانس وابسته به اچ ای وی (HADC) چیست؟

ویژگی های کمپلکس دمانس وابسته به اچ ای وی (HADC) چیست؟

HADC با کاهش پیشرونده فعالیت های شناختی همراه با تغییرات فعالیت های عاطفی، رفتاری و حرکتی است که منتج به کاهش قابل توجه در ظرفیت فرد برای شرکت در فعالیت های روزانه می شود. از نظر رفتاری، بسیاری از بیماران مبتلا به HADC بی انگیزگی، بی رمقی، خستگی، گوشه گیری و تحریک پذیری را تجربه می کنند. به علاوه، شایع ترین اختلال عاطفی همراه HACM، افسردگی است. شیدایی، شیدایی خفیف (Hypomania)، یا سندروم بازداری زدایی (Disinhibition syndrome) کمتر از افسردگی شایع هستند ولی در مراحل پیشرفته بیماری HIV روی می دهند. از زمان معرفی HAART دمانس HIV کمتر دیده می شود. واژه به کار رفته برای این وضعیت در DSM-IV-TR، دمانس به علت بیماری HIV است.

معیار

تعریف

 1. ناهنجاری اکتسابی در دستکم دو تا از توانایی های شناختی زیر (برای یش از یکماه): توجه/تمرکز، سرعت پردازش، تفکر انتزاعی/  استدلال، توانایی های دیداری-فضایی، حافظه/یادگاری

 گفتار/زبان

 کاهش شناخت تایید شده در شرح حال و معاینه وضعیت روانی.

 در صورت امکان، شرح حال باید از یک فرد مطلع گرفته شود و معاینات  با آزمایش های عصبی – روانی همراه شود. اختلال شناختی باید اختلال  در کارکرد یا فعالیت روزانه ایجاد کند و با اختلالاتی همرا باشد که تنها به  بیماری شدید سیستمیک قابل ارتباط نباشد.

 2. وجود دستکم یکی از موارد زیر:

 الف: ناهنجاری اکتسابی در فعالیت یا اجرای حرکتی شامل:

 کندی حرکات سریع، راه رفتن ناهنجار، عدم تعادل اندام، هایپر  فلکسیا،  هایپرتونیا، ضعف، ب: کاهش انگیزه یا کنترل هیجان در رفتار اجتماعی

 ناهنجاری تایید شده با معاینه فیزیکی، آزمایش های عصبی – روانی  (مانند سرعت حرکت ظریف، مهارت استفاده از دست، مهارت های  حرکتی ادراکی) یا هر دو

 تغییری که با یکی از موارد زیر مشخص شود: بی علاقگی، بی رمقی،  تحرک پذیری، ناپایداری هیجانی، یا اختلال تازه در داوری که با رفتار  مناسب اجتماعی یا بازداری زدایی

 3. نبود تیرگی شعور (Clouding of consciousness) در طول یک  دوره طولانی به نحوی که باعث ایجاد معیار 1 شود.

 

 4. حذف یکی از اتیولوژی ها. اتیولوژی های جایگزین احتمالی عبارتند  از عفونت های فرصت طلب فعال دستگاه عصبی مرکزی یا بدخیمی،  اختلالات روانشناسی (مانند اختلالات افسردگی)، سوء مصرف فعال  مواد، ترک حاد یا مزمن مواد.

 اتیولوژی های جایگزین با شرح حال، معاینه فیزیکی و روانپزشکی، و  آزمایش ها و رادیولوژی مناسب