موضوع: مشاوره

مزایای مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز

مزایای مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز

مزایای VCT برای مراجعان اچ آی وی منفی

 • می‌تواند یك عامل انگیزه‌دهنده قوی برای منفی ماندن باشد و به ایجاد تغییراتی در رفتار جنسی برای دوری از عفونت كمك می‌کند.

 • افراد را توانمند می‌سازد تا تصمیماتی را در مورد روابط جنسی بگیرند و شركای جنسی را از وضعیت اچ آی وی، روش‌های پیشگیری از بارداری، روابط جنسی ایمن، بارداری و شیردهی آگاه سازند.

 • از طریق ارجاع، آگاهی افراد را از خدمات بهداشت باروری و جنسی بیشتر می‌كند.

 • فرصتی برای آگاه‌سازی شركاء جنسی از مزایای آزمایش دادن، ایجاد می‌كند

 • زنان و زوج‌ها را برای پیشگیری از انتقال عفونت از مادر به كودك، حمایت می‌كند.

مزایای VCT برای مراجعان اچ آی وی مثبت

 • اطلاعات اولیه افراد را از خدمات مراقبتی و حمایتی، افزایش می‌دهد.

 • از عفونت مجدد با اچ آی وی یا سایر عفونت‌های واگیر جنسی، پیشگیری می‌كند.

 • زنان و زوج‌ها را برای پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به كودك، حمایت می‌كند.

 • افراد را توانمند می‌كند تا تصمیماتی را در مورد روابط جنسی بگیرند، شركای جنسی را از وضعیت اچ آی وی، روش‌های پیشگیری از بارداری، روابط جنسی ایمن، بارداری و شیردهی آگاه ‌سازند.

 • به افراد كمك می‌كند برای آینده برنامه‌ریزی كنند

 • از افراد حمایت می‌كند تا درمان ضد ویروسی ادامه پیدا كند.

مزایای VCT برای جامعه

آگاهی و دانش در مورد اچ آی وی / ایدز را افزایش می‌دهد، و كمك می‌كند تا از انتقال اچ آی وی/ ایدز در جامعه جلوگیری شود.

به ایجاد یك محیط حمایت‌گرانه‌تر برای رفتار جنسی ایمن كمك می‌كند.

گفتگوی آسان و راحت درباره اچ آی وی را تشویق می‌كند.

ترس و تبعیض پیرامون اچ آی وی را كاهش می‌دهد.

پاسخ اجتماعی برای حمایت از افراد اچ آی وی مثبت ایجاد می‌كند كه شامل رشد مراقبت و حمایت برای آنان است.

از حقوق بشر حمایت می‌كند.