پیشگیری از عود و فرسودگی شغلی در اعضای تیم امداد رسانی سیار

پیشگیری از عود و فرسودگی شغلی در اعضای تیم امداد رسانی سیار

عود و بازگشت به مصرف مواد برای اعضای تیم سیاری كه در فرایند بهبودی بوده و یا تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند می تواند اتفاق بیفتد. عود می تواند مرتبط با این علائم باشد:

  • اوضاع روانی

  • نزدیکی به مصرف مواد، اماکن مصرف و مصرف کنندگان

  • دستیابی ناگهانی به پول

  • شرایط مشکل و ناآشنا

پیشگیری از عود با رعایت قوانین سازمانی، آمادگی فردی، نظارت مناسب، كمك جستن از سایر تیم های سیار و رابطه دوستانه با مسئولین مركز و درمانگر می تواند صورت بگیرد. مهمترین عوامل در ایـن زمینه را به طور خلاصه می توان چنین توضیح داد:

1- رعایت قوانین سازمانی؛ چنانچه اعضای تیم سیاری به دستورالعمل های ابلاغی مبنی بر عدم حضور در محل های پرخطر به صورت انفرادی، چرخش اعضای تیم، ترك موقعیت های پرخطر و ... اهتمام بورزند، به احتمال كمتری در معرض خطر عود مصرف مواد قرار می گیرند.

2- آمادگی فردی؛ اعضای تیم سیاری باید در دوره های آمادگی برای خدمات امداد رسانی سیار شركت نمایند. در این دوره ها یاد می گیرند دلایل عود های قبلی خود و دیگران را مد نظر داشته باشند و در صورت مواجهه با شرایط مشابه، بهترین اقدام ممكن را انجام دهند.

3- نظارت مناسب؛ مدیر و مسئولین ناظر تیم های امداد رسانی سیار باید عملكرد و رفتار اعضای تیم را  پایش نموده و در موارد لزوم اقدام به اخذ آزمایش از اعضای تیم سیاری نمایند. همچنین توصیه می شود انجام آزمایش تصادفی نیز در دستور كار ناظرین تیم های سیاری باشد. قبل از این اقدام باید به صراحت و به صورت شفاف سیاست های مركز درباره عود اعضای تیم سیاری مشخص بوده و به آنها ابلاغ گردیده باشد.