عامل اختلالات شناختی ناشی از عفونت اچ آی وی چیست؟

عامل اختلالات شناختی ناشی از عفونت اچ آی وی چیست؟

مکانیسم پاتوفیزیولوژیک منجر به اختلال شناختی هنوز مشخص نیست ولی به نظر می رسد که مربوط به تکثیر HIV در مغز، فعال سازی سلول های میکروگلیال آلوده به HIV، آزادسازی نوروتوکسین های التهاب زا (مانند سیتوکین ها، فاکتور نکروز تومور) و اختلال در مکانیسم های ترمیم طبیعی میزبان است که در پایان به درجاتی از اختلال سلول های عصبی، آسیب به آنها و مرگ می شود. نواحی که بیش از همه آسیب می بینند؛ نواحی زیرعنکبوتیه مغز و مدار فرونتو -استریاتال است.

به طور گسترده، شکایت های شناختی می تواند ناشی از کنش متقابل بین عوامل ویروس HIV و عوامل مربوط به میزبان باشد. عوامل مربوط به میزبان که می تواند در علایم و نشانه های شناختی فرد تاثیر بگذارد عبارتند از:

  • وضعیت عمومی فرد

  • آسیب پذیری بیولوژیک نسبت به اختلالات شناختی

  • تاثیر عصبی-روانی درمان دارویی HIV

  • اختلالات اولیه روانی همزمان

  • اختلالات مربوط به سوء مصرف مواد

  • تاثیرات روانی یک بیماری کشنده

درك نحوه کنش متقابل همه این عوامل بسیار سخت است