اختلالات شناختی در مبتلایان اچ آی وی مثبت

اختلالات شناختی در مبتلایان اچ آی وی مثبت

مشکلات شناختی در بیماری HIV شایع هستند. در طی دوره همه گیری HIV، پژوهشگران اطلاعات زیادی درباره مشکلات شناختی وابسته به بیماری به دست آوردند. HIV پس از عفونت بی درنگ وارد دستگاه عصبی مرکزی می شود و تمایل زیادی به نواحی زیرعنکبوتیه مغز دارد. با پیشرفت بیماری نوروتوکسین های التهاب زا ترشح می شوند که باعث ایجاد آسیب سلولی و ناکارایی سلولی می شوند. در نتیجه، بسیاری از مبتلایان به HIV مشکلات شناختی پیدا می کنند. با توجه به بیماری ناشی از اختلالات شناختی در مبتلایان به HIV، درمانگران موظف به بررسی دقیق تغییرات وضعیت روانی بیماران هستند. تشخیص باید بر اساس شرح حال کامل و معاینه دقیق روانشناسی، وضعیت روانی، معاینه عصبی و در صورت امکان، معاینه عصبی-روانی داده شود. ارزیابی با در نظر گرفتن وضعیت بالینی بیمار و نشانگرهای آزمایشگاهی ناکارایی دستگاه ایمنی و بار ویروسی انجام می شود.