روش های جدید درمان ضد رترو ویروسی عفونت HIV و مقایسه رژیم های مختلف

روش های جدید درمان ضد رترو ویروسی عفونت HIV و مقایسه رژیم های مختلف

بهترین زمان برای آغاز درمان ضد رترو ویروسی و مقایسه رژیم های مختلف در حال بررسی است، از جمله:

  • ساده سازی رژیم اولیه HAART برای کاهش بار قرص ها و کاهش تعداد عوارض جانبی دراز مدت

  • نقش نظارت بر درمان دارویی (اندازه گیری میزان آنها در پلاسما)

  • استراتژی انتخاب دومین و سومین ترکیب درمانی در بیمارانی که ویروس های مقاوم به درمان دارند.

انتقال مقاومت در سه گروه داروهای ضد رترو ویروسی گزینه های درمانی محدودی را برای بیمارانی که قبلا به شدت درمان شده اند باقی می گذارد. تعدادی داروی جدید در این گروهها تحت بررسی هستند، ولی هنوز نمی دانیم اینها مقاومت کمتر یا بیشتری دارند. درمان های جدید، بر پایه پاتوژنز بیماری HIV، در حال ایجاد هستند از جمله مهارکننده های گیرنده های سیتوکین، مهارکننده های اینتگراز، ایمونوتراپی، لنوفسیتهای T سیتوتوکسیک بر علیه اجزای HIV و واکسن با ورود همه گیری HIV به سومین دهه، پیشرفت های مهمی در درک همه گیری، ویروس شناسی و ایمنی شناسی آن به دست آمده است و درمان های موثرتر ضد رترو ویروسی و روش هایی برای نظارت بر آنها ایجاد شده است. پیشگیری و درمان عفونت های فرصت طلب نیز بسیار پیشرفت کرده است. اگرچه درمان دارویی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته به سختی در دسترس است، گام هایی برای رفع این مساله برداشته شده است. جلوگیری از عفونت HIV با تولید واکسن یا تشویق و تقویت به تغییر رفتارهایی که باعث کاهش ریسک می شود هنوز یک چالش بزرگ است.