تغییر رژیم دارویی در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

تغییر رژیم دارویی در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

در شرایطی که دارو بی تاثیر است یا مسمومیت ایجاد کرده است، درمانگر باید رژیم ضد رترو ویروسی را تغییر دهد. معیارهای ویژه برای تغییر درمان به علت شکست دارویی عبارتند از:

  • کمتر از 0.5 تا 0.75 لگاریتم کاهش در بار ویروسی طی چهار هفته پس از آغاز درمان یا کمتر از یک لگاریتم کاهش در هفته هشتم

  • نرسیدن به سرکوب کامل بار ویروسی 4 تا 6 ماه پس از آغاز درمان

  • بار ویروسی قابل تشخیص پس از سرکوب کامل یا افزایش سه برابری بار ویروسی پس از رسیدن به نقطه پایینی

  • کاهش تعداد سلول های CD4 یا افت وضعیت بالینی بدون توجه به بار ویروسی

عوارض مرتبط با یک دارو با جایگزینی آن با یک داروی مشابه برطرف می شود. ولی در بیماری که درمان شکست خورده است، بهتر است هر سه دارو تغییر کنند. در برخی موارد، به ویژه در بیمارانی که عوارض دارویی زیادی متحمل شده اند و یا در معرض داروهای ضد رترو ویروسی زیادی بوده اند، ادامه یک رژیم نسبتاٌ موفق بهتر از توقف درمان ضد رترو ویروسی است.