مقاوت دارویی در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

مقاوت دارویی در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

اچ آی وی ویروسی بسیار تغییرپذیر است و در شرایط فشار انتخابی درمان ضد رترو ویروسی، جهش هایی در ژنوم آن روی می دهد تا آسیب پذیری آن را نسبت به داروهای خاص کمتر کند. برخی از جهش ها باعث ایجاد مقاومت در دیگر داروهای همان گروه می شوند. در شرایطی که احتمال مقاومت به اچ آی وی می رود، درمانگر باید آزمایش تعیین ژنوتایپ یا فنوتایپ HIV را انجام دهد. (جدول)

 آزمایش ژنوتایپ نقشه ژنتیکی سوش ویروسی غالب را مشخص می کند و آزمایش فنوتایپ مشخصات حساسیت دارویی را ارائه می دهد. هر دو آزمایش مشخص می کنند که ویروس به چه داروهایی مقاومت دارد. آزمایش ژنوتایپ، در دسترس تر و ارزان تر از آزمایش فنوتایپ است ولی به صورت غیر مستقیم آسیب پذیری را نشان می دهد. هر دو آزمایش تنها سوش ویروسی غالبی را که جداسازی شده است آزمایش می کنند و ممکن است مقاومت "نیمه سوشها " را نشان ندهند.

مقاومت دارویی در درمان ایدز