HIV چگونه مدیریت می شود؟

HIV چگونه مدیریت می شود؟

مدیریت عمومی HIV با استفاده از شمارش سلول های CD4 و بار ویروسی HIV انجام می شود. مسایل ویژه عبارتند از:

  •  آغاز و نگهداری درمان ضد رترو ویروسی چندگانه و درمان های پروفیلاکسی ضد عفونت های قارچی

  • مدیریت عوارض جانبی و مشکلات ناشی از این درمان ها

  •  آموزش بیماران در رابطه با وضعیت بیماری و پیشرفت درمان

مدیریت بیماری اچ آی وی