خصوصیات مربیان حوزه رفتار جنسی ایمن

خصوصیات مربیان حوزه رفتار جنسی ایمن

هر فردی که در آموزش رفتارهای جنسی ایمن دخیل می‌شود؛ صرفنظر از سطح ارایه خدمت باید واجد خصوصیات فردی زیر باشد:

- در زمینه آموزش مسایل جنسی خجالتی نباشد.

- عدم قضاوت در بارة افراد مورد مشاوره که رفتارهای پرخطر خود را برای مربی توضیح می‌دهند.

- شخصی نکردن مسائل جنسی و خیلی خودمانی نشدن

- رازدار بودن

- آشنایی با حدود و معیارهای اخلاقی كار در موضوع رفتارهای پرخطر جنسی

این افراد باید :

- اطلاعات به روز و کاربردی در بارة حیطه‌هایی که به آن وارد می‌شوند داشته باشند. به طور مثال در زمینة بیماری‌های مقاربتی و رفتار جنسی ایمن اطلاعات کاربردی و روزآمد داشته باشند.

- باید مانند سایر فعالیت‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی قوی داشته باشند و بتوانند با گروه هدف به خوبی ارتباط برقرار کنند.

- تجربه کافی و عملی در این زمینه‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر یکی از الزامات می تواند تأهل است.

در بررسی‌های کیفی که در زمینة ارزیابی عملکرد این افراد انجام شده مشکلات زیر را برای آنان در نظر گرفته‌اند.

- نداشتن اطلاعات کافی

- اعتقاد نداشتن به اطلاعاتی که ارایه می‌دهد.

- كمبود مهارت‌های ارتباطی

- در بارة مراجعان خود قضاوت می‌کنند.

- مربی تجربه رابطه جنسی را نداشته است.

از بعد اجتماعی این افراد می‌توانند از اقشار مختلفی مانند:

- کارکنان بهداشتی

- معلمان

ـ مربیان شغلی

ـ کارکنان هتل‌ها، پایانه‌ها

ـ نظامیان برای پادگان‌هایی كه سرباز وجود دارد.

ـ مربیان زندان‌ها و وکیل بندها

همچنین آموزشگران همتا می‌توانند از بین افراد زیر انتخاب شوند:‌

1.  افراد اچ آی وی مثبت كه ویژگی‌های شخصیتی و توانمندی مناسب دارند و علاقه‌مند به رفاه مردم و جامعه هستند.

2.  معتادین تزریقی كه از سایر ویژگی‌های ذكر شده برخوردار هستند.

3.  افراد  دارای تجربه رفتار جنسی ناسالم كه از سایر ویژگی‌های ذكر شده برخوردار هستند.