پاتوژنز عفونت HIV چیست؟

پاتوژنز عفونت HIV چیست؟

HIV یک ویروسی سیتوپاتیک است که از هسته مرکزی سیلندری RNA و لایه کروی لیپیدی تشکیل شده است. ویروس از طریق اتصال گلیکوپروتیین gp120 به گیرنده سطح لنفوسیت های تی +CD4 به غشای سلول می چسبد. با ورود به سیتوپلاسم سلول میزبان، لایه لیپیدی افتاده و محتوای آن آزاد می شود. در این زمان رونویسی معکوس روی می دهد: یک DNA از قالب RNA ویروس درست می شود و این DNA خود را در ماده ژنتیکی سلول میزبان وارد می کند. سلول ها ی آلوده برای مدتی در حالت غیرفعال باقی می مانند. وقتی فعالیت آغاز شود، DNA پروویرال mRNA و gRNA رونویسی می کند پس از ساخته شدن پروتیین های ویروسی، ویریون های جدید گرد آمده و از سلول آلوده خارج می شوند. برای فعال شدن جوانه های ویریونی، یک پروتیازویروسی لازم است. پس از فرآیند فعال سازی، ویریون ها در جریان خون به دنبال سلول های هدف جدید می گردند.