اثرات بیماری اچ آی وی-ایدز

اثرات بیماری اچ آی وی-ایدز

اثرات اچ آی وی/ ایدز بر افراد و خانواده‌ها

با بروز نشانگان بالینی بیماری كه ناشی از ایجاد بیماری‌های همراهِ ویروس نقص ایمنی می‌باشند فرد ناخوش شده و نیاز به مراقبت و حمایت افزایش خواهد یافت و در صورت عدم كفایت خدمات پزشكی، بیمار فوت می‌کند كه این خود به افزایش افراد تحت تكفل و ایتام منجر خواهد شد.

در نتیجه خانواده شاهد اثرات مضر دیگری از جمله فشارهای روانی ناشی از ناخوشی و مرگ و افزایش ناامنی و كاهش رفاه خواهد بود. همچنین ابتلا به بیماری باعث از دست دادن درآمد، افزایش فقر و كاهش تغذیه می‌شود و در نهایت خانواده با از دست دادن اعضا بالغ كه در سنین تولید مثل هستند دچار فقدان باروری و از هم گسیختگی خواهد شد.

اثرات اچ آی وی/ایدز بر نظام‌ سلامت

باگسترش اچ‌ آی‌ وی، و بیماری‌های همراهِ آن منابع سلامت نظیر تخت‌های بیمارستان، كاركنان، داروها و از این قبیل صرف مراقبت از این بیماران می‌شود و باعث كاهش منابعی خواهد شد كه می‌تواند در خدمات دیگر سلامت مصرف شوند.

همچنین اچ آی وی/ایدز باعث بروز و شیوع مجدد بیماری‌های بازپدید مانند سل و مالاریا می‌شود و مرگ و میر نوزادان و كودكان را افزایش می‌دهد و در نهایت تأثیرات آن بر مرگ و میر و در بهره‌گیری از منابع سلامت بسیار ناامیدکننده است.

اثرات اچ آی وی/ایدز برثبات سیاسی و اجتماعی

مرگ و میر و مهاجرت ناشی از بیماری باعث تغییرات جمعیتی می‌شود و خشونتِ ناشی از جرم، انگ و تبعیض افزایش می‌یابد. از طرف دیگر از دست دادن كاركنان بخش‌های اجتماعی، شامل خدمات آموزشی و اجتماعی باعث سستی زیرساخت فرهنگی می‌شود که زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است.

اثرات منفی اچ آی وی/ایدز بر بخش‌های تولید

از دست دادن منابع انسانی ناشی از ایدز در بخش‌های حیاتی صنایع و كشاورزی به افزایش هزینۀ كار و كاهش سود كارخانجات می‌انجامد و افزایش تورم و قیمت‌ها را در پی دارد.