عناصر الگوی آموزشی - روش‌های فعال آموزشی

عناصر الگوی آموزشی - روش‌های فعال آموزشی

به فعالیت‌های مربی در فضای آموزشی، روش آموزش گفته می‌شود. روش آموزش تعیین‌كننده نوع فعالیت آموزش‌دهنده و زمینه‌ساز فعالیت‌های فراگیر می‌باشد.

روش آموزش تنها به مدل‌های سنتی آن یعنی انتقال شفاهی اطلاعات از آموزش‌گیرنده اطلاق نمی‌شود، بلكه علاوه بر سخنرانی شامل انواع روش‌های فعال مثل بحث، پرسش و پاسخ، تمرین‌های عملی، شبیه‌سازی، انواع بازی‌های آموزشی، بیان یك داستان، ایفای نقش و... می‌‌باشد. تنوع در روش‌های آموزشی فرآیند آموزشی را جالب و لذت‌بخش می‌كند.

اصولاًروش فعال، روشی است كه در آن فعالیت‌های آموزشی به‌صورت تعامل‌های علمی، عاطفی و اجتماعی اتفاق می‌افتد. از ویژگی‌های بارز چنین آموزشی فعال بودن آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده در فضایی كاملاً آزاد از نظر بیان اندیشه، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخص است.

الگوها و روش‌های تعاملی در اكثر موضوع‌های آموزشی كم و بیش كاربرد دارند اما مباحث علوم انسانی و اجتماعی بسترهای مناسبی برای به‌كارگیری آنها هستند.

در الگوهای تعاملی، عامل اساسی در فرآیند فعالیت‌های آموزشی، حس اعتماد دوجانبه بین آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده است. در این الگو آموزش‌دهنده نظر خود را بر فراگیران تحمیل نمی‌كند و موجب گسترش فرهنگ كثرت باوری می‌شود. او می‌تواند به خوبی ارتباط برقرار كند و به فراگیران اجازه می‌دهد عقاید خود را بیان كنند و از آنها دفاع نمایند.

در این الگو، بر موقعیت و كیفیت محیط آموزش تأكید می‌شود. محیط آموزش باید فرصت‌هایی را برای فراگیران به منظور كشف راه‌های كنش متقابل فراهم كند، تا آنها بتوانند دست به تجربه بزنند. در چنین محیطی دانش و حقایق علمی از طریق مشاركت و چالش كسب می‌شود.

در روش‌های فعال منابع آموزشی به مربی، جزوات و فعالیت‌های كلاس محدود نمی‌شود. هر منبع یا موقعیتی كه بتواند تفكر، استدلال و قضاوت فراگیران را تحریك و تقویت كند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه با توجه به ویژگی‌های فراگیران این راهنمای آموزشی با چند روش تدریس فعال كه در آن علاوه بر كمك به فراگیران برای كسب محتوای علمی به این موضوع توجه دارد كه به فرآیند تفكر و اهداف اجتماعی آموزش نیز بپردازد، خواهیم پرداخت.

پیامهای كلیدی:

1- از روش‌های مختلف تدریس استفاده كنید.

2- فرصت‌هایی را برای تعامل فراهم كنید.

3- دائماً بررسی كنید كه آیا ارتباط شما با فراگیران برقرار است.

عناصر الگوی آموزشی شامل موارد ذیل می شود:

1- محتوا

2- اهداف

3- زمان آموزش

4- وسایل آموزشی

5- روش های فعال آموزشی

6- ارزشیابی