توزیع کاندوم به همراه بروشور آموزشی ایدز در مراکز کاهش آسیب

توزیع کاندوم به همراه بروشور آموزشی ایدز در مراکز کاهش آسیب

باشگاه های مثبت ایدز و مراکز کاهش آسیب نقش بسزایی در جهت آموزش افراد برای پیشگیری از ایدز را ایفا می کنند. بخشی از عناوین و برنامه های این مراکز شامل: آموزش پیشگیری جنسی و نحوه استفاده از کاندوم، روابط جنسی پر خطر بدون استفاده از کاندوم، آموزش راه های پیشگیری از اچ آی وی/ایدز توسط روانشناس به همسران مددجویان مرکز گذری می باشد. چاپ پمفلت آموزشی ایدز چیست و قرار دادن کاندوم در این بسته ها، راهی جهت تشویق افراد در استفاده از کاندوم وپیشگیری از انتقال بیماریهای ویروسی از جمله ایدز می باشد.

آموزش استفاده صحیح ازکاندوم توسط روانشناس به همسران مددجویان مرکزگذری (DIC) نوده

آموزش استفاده از کاندوم

برگزاری کلاس های آموزشی باشگاه مثبت ایدز؛ موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی 

کارگاه آموزشی با موضوع رابطه جنسی ایمن

همچنین این باشگاه، حدود 10800عدد سرنگ بین جمعیت دارای رفتار پرخطر تزریق توسط آموزشگران همسان و گشت سیار در سطح شهر تهران در طی 6 ماه توزیع کرد.

تعداد 9000 عدد کاندوم بین افراد با رفتار پرخطر جنسی توسط آموزشگران همسان در سطح شهر بخصوص منطقه غرب تهران توزیع و آموزشهای لازم توسط آموزشگران ارائه گردید و از بروشورها و پمفلت های آموزشی لازم استفاده شد.

توزیع بسته های آموزشی همراه کاندوم توسط روانشناس در بین مددجویان مرکزگذری (DIC) نوده

توزیع کاندوم بین مددجویان مراکز کاهش آسیب

در بخشی از فعالیت های باشگاه مثبت آفتاب مشهد نیز چنین آمده است:

چاپ پمفلت آموزشی "ایدز چیست" و قرار دادن کاندوم در این بسته ها، راهی جهت تشویق افراد در استفاده از کاندوم وپیشگیری از انتقال بیماریهای ویروسی از جمله ایدز می باشد.

پمفلت ها حاوی اطلاعات آگاه کننده برای افراد، که شامل عناوین:

  • ایدز چیست؟

  • ایدز یا عفونت اچ آی وی چه تفاوتی دارد.

  • چگونه میتوانیم نگرانی خود را از ابتلاء به بیماری برطرف کنیم.

  • اچ آی وی چگونه وارد بدن میشود.

  • چه عواملی خطر ابتلا را در تماس جنسی بیشتر میکند.

  • آیا لازم است که افراد آلوده از سایرین جدا گردند.

  • چگونه فرد را در برابرابتلا به اچ آی وی حفاظت کنیم

  • آیا ایدز درمان دارد.

در این بسته های آموزشی تعداد 5 عدد کاندوم قرار داشت که توسط افراد PLHIV آموزشهای لازم، نحوه استفاده صحیح از کاندوم به افراد مراجعه کننده داده شد.