عناصر الگوی آموزشی - فعالیت‌های یادگیری

عناصر الگوی آموزشی - فعالیت‌های یادگیری

به مجموعه فعالیت‌هایی كه فراگیران برای دست‌یابی به اهداف آموزشی انجام می‌دهند، فعالیت‌های یادگیری یا تجارب یادگیری می‌گویند. این دسته از فعالیت‌ها شامل فعالیت‌های آموزش‌دهندگان نمی‌شود.

در فرآیند آموزش تنها فعالیت‌های آموزش‌دهنده برای رسیدن به اهداف كافی نیست، بلكه باید با مشاركت فعال فراگیران در فعالیت‌هایی مثل ایفای نقش، بحث گروهی، بازی، داستان‌گویی و... همراه شود كه معمولاً این فعالیت‌ها از طرف آموزش‌دهنده طراحی می‌شود.

در این گونه فعالیت‌ها، موقعیت‌های یادگیری باید به گونه‌ای طراحی شود كه با شرایط واقعی زندگی همگون و مشابه باشد.

یادآوری می‌شود فعالیت‌های یادگیری، بایستی با توجه به اهداف، به خصوص اهداف رفتاری مشخص شوند. به عنوان مثال اگر هدف، توانایی افراد در انجام رفتار باشد، فعالیت یادگیری نیز بایستی بر تمرین عملی آن رفتار تمركز یابد نه بیان به صورت شفاهی.

در فصول آینده در پایان هر بخش از مطالب، فعالیت‌های یادگیری طراحی شده است كه مربیان می‌توانند از آنها برای آموزش آموزشگران همتا استفاده كنند.

پیام‌های كلیدی:

  • شرایطی را فراهم كنید تا یادگیری به صورت مشاركتی اتفاق بیافتد.

  • از فراگیران سؤال كنید و آنها را تشویق به سؤال كردن نمایید.

  • مثال بزنید.

عناصر الگوی آموزشی شامل موارد ذیل می شود:

1- محتوا

2- اهداف

3- زمان آموزش

4- وسایل آموزشی

5- روش های فعال آموزشی

6- ارزشیابی