عناصر الگوی آموزشی - اهداف

عناصر الگوی آموزشی - اهداف

اهداف، نتایج مورد انتظار از آموزش می‌باشد. انتظار داریم كه فراگیران بعد از طی دورۀ آموزشی مفاهیمی را بدانند، نگرش‌هایی را پیدا كنند یا فعالیت‌هایی را به عنوان محصول یادگیری از خود نشان دهند.

هدف‌های آموزشی از نظر ماهیت و زمان تحقق متفاوت هستند. بعضی آرمانی و دیر بازده، برخی از نتایج یك فعالیت آموزشی مشخص و برخی دیگر، نشان‌دهنده نوع فعالیت در فرآیند آموزش هستند. گروه اول كه به اهداف آرمانی یا غایی معروفند، در سطح كلان برنامه‌ریزی آموزشی مورد توجه هستند. دسته دوم و سوم از اهداف آموزشی كه به هدف‌های كلی  و هدف‌های عینی  معروفند، اهدافی هستند كه در فرآیند اجرا بسیار حایز اهمیت‌اند و آموزش‌دهنده همواره باید فعالیت‌های خود و فراگیران‌شان را بر پایه چنین اهدافی سازماندهی كند.

هدف‌های مفید و قابل وصول به طور كلی باید دارای چهار ویژگی باشند:

  • فراگیر محور

  • توصیفی از نتایج یادگیری

  • صریح و قابل فهم

  • قابل مشاهده و اندازه گیری

نوشتن اهداف حداقل به چهار دلیل ذیل اهمیت دارد:

  • آموزش‌دهنده می‌داند كه چه چیزی را می‌خواهد یاد بدهد.

  • روش‌های آموزش، محتوا، فعالیت‌های یادگیری و وسایل آموزشی مبتنی بر اهداف خواهد بود.

  • فراگیر می‌داند كه چه باید بیاموزد.

  • مربیان بعدی می‌دانند كه از كجا باید شروع كنند.

عناصر الگوی آموزشی شامل موارد ذیل می شود:

1- محتوا

2- اهداف

3- زمان آموزش

4- وسایل آموزشی

5- روش های فعال آموزشی

6- ارزشیابی