الگوی آموزش مؤثر

الگوی آموزش مؤثر

آموزش فعالیتی هدف‌دار و از پیش طراحی شده است كه هدفش فراهم كردن فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است كه امر یادگیری را تسهیل می‌كند. بنابراین به فعالیت‌های پراكنده و یك‌ جانبه‌ی آموزش‌دهنده كه تغییری در فراگیر ایجاد نمی‌كند، آموزش گفته نمی‌شود.

قطعاً شما به عنوان مربیان پیشگیری از ایدز، شاهد آموزش‌هایی بوده‌اید كه از آن راضی نبوده و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اید. یكی از دلایل آن (فقط یكی از دلایل) استفاده از الگوها و مدل‌های سنتی آموزش بوده كه فردی به عنوان آموزش‌دهنده به فرد مقابل به عنوان آموزش‌گیرنده، به طور یك‌ طرفه اطلاعاتی ارایه می‌كند. اكنون در تعاریف جدیدتر، آموزش ایجاد یك محیط یادگیری دوجانبه است كه یك نفر به عنوان تسهیل‌گر فضایی را ایجاد می‌كند كه از طریق آن اطلاعات بین او و آموزش‌گیرنده‌ها تبادل می‌شود و طی آن هر دو به سطح بالاتری از دانش، نگرش و رفتار خواهند رسید.

بررسی منابع آموزشی نشان می‌دهند كه معمولاً آموزش‌های مؤثر دارای الگوهایی هستند با گام‌هایی مشخص که برنامه‌ریزان با طی آنها می‌توانند به ظرفی دست یابند كه مفاهیم مورد نظر خود را در قالب آنها به فراگیران ارایه دهند. برای تهیه این راهنمای آموزشی و دست‌یابی به یك الگوی متناسب با گروه هدف، به مطالعه و تحلیل انواع الگوهای آموزشی پرداخته و ماحصل آن الگویی است كه در صفحات آتی، به معرفی عناصر آن پرداخته و یادآور می‌شود تمام فصول این راهنما بر مبنای الگوی مذکور تدوین شده است.

عناصر الگوی آموزشی

عناصر الگوی آموزش شامل موارد ذیل می‌باشد:

- انتخاب محتوا

- اهداف

- زمان آموزش

- فعالیت های یادگیری

- وسایل آموزش

- روش های فعال آموزش

- ارزشیابی

لازم به ذكر است مراحل فوق شامل گام‌های تهیه طرح درس نیز می‌باشد. در پست های بعد به توضیح هریک از این عناصر خواهیم پرداخت.