پیشنهاد مشاور به مراجع در مورد نحوه ی ایمن تر استفاده از مواد

پیشنهاد مشاور به مراجع در مورد نحوه ی ایمن تر استفاده از مواد

مشاور یا کارکنان تیم سیاری، می­توانند با مراجع در مورد نحوه ی ایمن تر استفاده از مواد کار کنند. چنین پیشنهادهایی می تواند داده شود:

  • به شکل دیگر مواد را مصرف کند، مانند استنشاق، تدخین، یا بلع مواد

  • مصرف ماده جایگزین مانند متادون، اگر در دسترس باشد

  • ادامه تزریق اما هربار با استفاده از وسایل تزریق

  • اگر وجود دارد، استفاده از برنامه مبادله سوزن و سرنگ

  • به اشتراک نگذاشتن وسایل تزریق خود با فرد دیگر

  • داشتن سوزن و سرنگ اختصاصی برای خود و تمیز کردن آن قبل از مصرف

  • اگر به علت نبود وسایل مجبور به اشتراک شدند، تمیز کردن سرنگ و سوزن بعد از این که هر کس استفاده کرد.