موضوع: آزمایش

آزمایش PCR

آزمایش PCR

در این آزمایش وجود قطعات ماده ژنتیکی ویروس را در مایعات بدن فرد می سنجند. هزینه آن زیاد است (250 تا 350 هزار تومان) و در مراکز انگشت شماری در کشور انجام می شود. مورد مصرف آن معمولا برای مواردی مانند نوزادان و افراد در مرحله پیشرفته ایدز است که تشخیص به روش پادتن در آنها مشکل یا غیرممکن است. 

البته این آزمایش به شیوه کمّی نیز انجام می شود یعنی تعداد قطعات ژنتیکی ویروس در خون را اندازه بگیرند که به آن آزمایش بار ویروسی هم می گویند و معمولا برای تعیین پیشرفت بیماری یا بررسی پاسخ به درمان در افراد مبتلایی که داروهای ضدویروسی می گیرند انجام می شود.