خطر سرایت اچ آی وی در آمیزش واژینال

خطر سرایت اچ آی وی در آمیزش واژینال

امکان سرایت اچ‌آی‌وی از زن به مرد در هر بار آمیزش واژینال حدود 4 در ده هزار و از مرد به زن 11 در ده هزار بنابراین  با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی خیلی کم است اما صفر نیست!! و حتی مردانی وجود دارند که تنها با یک نزدیکی با زن اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا شده‌اند یا زنانی که با یک بار آمیزش با مردان اچ‌آی‌وی مثبت دچار شده‌اند.

در موقعیتهای زیر هم خطر سرایت بیشتر می شود:

1- آمیزش در دوره خونروی (قاعدگی)

2- آمیزش با زور و اجبار (از جمله در تجاوزها)

3- آمیزش هنگامی که مخاط واژن خشک باشد

4- آمیزش با وجود بیماریهای آمیزشی دیگر (مانند سوزاک، سیفیلیس و تبخال)

5- تعدد شرکای جنسی (یعنی با چند نفر آمیزش داشته باشد)