موضوع: آزمایش

آزمایش آنتی ژن سطحی p24

آزمایش آنتی ژن سطحی p24

این آزمایش از تست های سنجش قطعات ویروس می باشد که وجود یکی از آنتی ژنهای سطح ویروس را در خون می سنجد. این آزمایش برای روزهای اولی که ویروس وارد بدن شده مناسبتر است و البته ممکن است بعد از تولید آنتی بادی، غلظت این آنتی ژنها پایین بیاید به طوری که قابل شناسایی نباشد. تست p24 معمولا در روز دهم پس از ورود ویروس به بدن می تواند انجام شود ولی فقط در ماه اول ارزش دارد نه بعد از آن (منبع) و اهمیت نتیجه مثبتش بیشتر از نتیجه منفی است. امروزه انجام آن به شکل جداگانه توصیه نمی شود.

این سنجش را معمولا به شکل ترکیبی در کیتهای آزمایشگاهی نسل چهارم به کار می برند.

نظرات کاربران
استرس
1399/01/12
10 روز؟ من رفتم مرکز مشاوره بیماری های رفتاری گفتن 3 ماه دیگه بیا؟ چرا آخه. میشه این آزمایشو خصوصی انجام داد؟ بعد از 10 روز چند درصد میشه به جواب این آزمایش اعتماد کرد؟
پاسخ مدیر: آزمایش p24 به تنهایی (چه مثبت باشد چه منفی) چندان قابل اطمینان نیست. مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری هم چون معمولا رپید تست یا الایزای نسل سوم دارند روی سه ماه تأکید دارند. در آزمایشگاه های خصوصی یا دولتی دیگر می شود الایزای نسل 4 را پس از 10 روز هم انجام داد (البته پس از سه هفته مطمئن تر است)