گزارش تصویری کنفرانس بین المللی ایدز 2014

گزارش تصویری کنفرانس بین المللی ایدز 2014

پایان کنفرانس بین المللی ایدز 2014 پس از 5 روز فعالیت

کنفرانس بین المللی ایدز 2014 پس از 5 روز فعالیت در روز جمعه به کار خود پایان داد. AIDS 2014 یک مفهوم کلی است که با وجود تمام پیشرفت های ساخته شده تا به امروز، عوامل اجتماعی این بیماری همه گیر هنوز هم نیاز به توجه دارد. در این کنفرانس، قوانین تنبیهی و انگ و تبعیض به عنوان برخی از موانع اصلی برای این بیماری همه گیر تحت کنترل، مشخص شد. پایان یافتن ایدز در سال 2030 یکی از برنامه ها و اهداف این کنفرانس بود و در طی این چند روز گزارش ها و دستاوردهای محققان از پیشرفت های درمانی ایدز ارائه گردید.

در پایان، میزبانی کنفرانس بعدی به نمایندگان کمیته سازماندهی از 21 کنفرانس بین المللی ایدز که در دوربان، آفریقای جنوبی، در سال 2016 برگزار می شود تحویل داده شد.

گزارش تصویری