پاورپوینت مداخله در بحران های روانی اجتماعی

پاورپوینت مداخله در بحران های روانی اجتماعی

در یک تعریف ساده می توان گفت: بحران، وضعیت آشفته و درهم ریخته ای است که در آن مددجویان در هدف های مهم زندگی خود با ناکامی مواجه می شوند یا در چرخه زندگی یا روش های تطبیق با عامل استرس زا دچار گسیختگی عمیقی می گردند. در ادامه با موضوعات ذیل به طور کامل آشنا خواهیم شد:

1- مداخله در بحران

2- ویژگی های بحران

3- انواع بحران

4- طبقه بندی بحران ها

5- عوامل موثر و شیوه واکنش به بحران

6- مراحل برخورد با بیمار

7- تهیه یک شرح حال خوب

8- مذاکره در مورد راه حل ها

و ...