چاپ مقاله رابطه جنسی محافظت نشده با تزریق کنندگان مواد مخدر در بین زنان تن فروش ایرانی

چاپ مقاله رابطه جنسی محافظت نشده با تزریق کنندگان مواد مخدر در بین زنان تن فروش ایرانی

چندی پیش مقاله تحقیقاتی با عنوان تماسهای جنسی محافظت نشده و تزریق مواد در بین زنان ایرانی تن فروش با مطالعه خطر رویت HIV به تدوین دکتر خدابخش احمدی (رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله) و دکتر مجید رضازاده (دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی کشور) در ژورنال معتبر Hindawi در کشور آمریکا به چاپ رسید.

Unprotected Sex with Injecting Drug Users among Iranian Female Sex Workers: Unhide HIV Risk Study

بخشی از این مقاله را در زیر می خوانید:

هدف

 بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با رابطه جنسی حفاظت نشده با تزریق کنندگان مواد مخدر (IDUs) در میان یک نمونه از تن فروشان جنسی زن (FSWs) در ایران.

 مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی شامل 144 FSWs است که به عنوان بخشی از آشکار کردن مطالعه خطر HIV، در یک نظرسنجی ملی با تمرکز بر رفتار مختلف افراد در معرض خطر، از جمله IDUs ، FSWs ها و مردانی که رابطه جنسی با مردان (MSMs) در سال 2009 مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این نظر سنجی با استفاده از روش نمونه گیری مخاطب محور در هشت استان در ایران انجام شد. وضعیت Sociodemographic شرکت کنندگان، دانش HIV، و نگرش HIV از طریق رگرسیون لجستیک برای تعیین پیش بینی کننده های جنسی بدون محافظت با IDU (ها) در طول یک ماه گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج

نوزده درصد از FSWs حداقل یکبار از رابطه جنسی حفاظت نشده با IDU (ها) در ماه قبل از مطالعه گزارش شده است.

لینک سایت ژورنال