مراحل بیماری ایدز: 3- بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مراحل بیماری ایدز: 3- بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

پس از گذراندن مرحله عفونت حاد و بدون علامت بیماری ایدز به مرحله سوم یعنی بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی می رسیم.

در این مرحله غدد لنفاوی به صورت بزرگ شده و به شکل قرینه و بدون درد در بیش از دو نقطه بدن به جز ناحیه کشاله ران ظاهر می­ شوند و حداقل 3 ماه باقی می ­مانند.

مراحل بیماری ایدز

مرحله اول: عفونت حاد

مرحله دوم: بدون علامت

مرحله سوم: بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مرحله چهارم: مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله پنجم: ایدز