اهداف آموزش مهارت‌های زندگی

اهداف آموزش مهارت‌های زندگی

اهداف آموزش مهارت‌های زندگی در برنامه‌های كاهش آسیب و پیشگیری از ایدز عبارتند از:

1- توقف استفاده از سوء مصرف مواد مخدر.

2- تأخیر در سن شروع مصرف مواد مخدر.

3- افزایش آگاهی افراد در مورد عواقب سوء مصرف مواد مخدر.

4- ارتقای توانایی تصمیم‌گیری برای انتخاب سبك زندگی سالم‌تر.

5- تقویت و ایجاد ارزش‌های مناسب در افراد برای ایجاد مقاومت و پرهیز از برقراری رابطه جنسی ناایمن (استفاده از كاندوم و اجتناب از برقراری ارتباط با شركای جنسی متعدد و یا پرخطر).

6- تدارك اطلاعات مناسب در مورد خطرات برقراری رابطه جنسی ناایمن.