موضوع: پیشگیری

مقاله نقش رسانه ای ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

مقاله نقش رسانه ای ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

مقاله نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان توسط  نادر صادقی لواسانی نیا (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)، هما صدقی جلال (کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر خدابخش احمدی (دانشیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری)، در سال 91 ارائه شده است و در تابستان 92 در فصل نامه علمی - پژوهشی مطالعات رسانه ای به چاپ رسیده است.

چکیده:

هدف: آموزش و اطلاع رسانی گستره و مداوم بهترین راه مصون سازی جامعه از خطر ایدز است. بنابراین هدف اساسی تحقیق این است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران) نقش رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز تعیین می­شود.

روش: در مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی در سال  1391 صورت گرفت، 269 نفر از دانشجویان آزاد اسلامی تهران شرق به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از 1- پرسشنامه استفاده از رسانه ( شامل ابعادی در زمینه های: میزان پرداختن رسانه ها به موضوع ایدز، میزان استفاده دانشجویان از برنامه های رسانه ای مرتبط با ایدز، نوع وسایل ارتباط جمعی مورد استفاده از سوی دانشجویان، نوع استفاده از قالب برنامه های رسانه ای)، 2- پرسشنامه آگاهی سنجی ایدز ( شامل ابعادی از قبیل میزان آگاهی نسبت به عامل بیماری زا، علل و روش های پیشگیری، روش های درمان، روش های سرایت)، 3- پرسشنامه جمعیت شناختی. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که میران آگاهی 2/81 درصد از دانشجویان نسبت به ایدز در حد متوسط و بالاتر بود. از نظر دانشجویان رادیو، تلویزیون و ماهواره بیشتر از سایر منابع در کسب آگاهی نسبت به ایدز نقش و تاثیر داشته است. برنامه هایی با قالب فیلم مستند و میزگرد های تخصصی بیشتر از سایر برنامه ها در کسب آگاهی دانشجویان نقش و تاثیر داشته است. همچنین دانشجویانی که از اینترنت و مجموعه ترکیبی از رسانه ها (رادیو، تلویزیون و ماهواره، منابع درسی، سمینار و مجلات فارسی و کتب) استفاده کرده بودند نسبت به سایرین آگاهی بیشتری در مورد ایدز داشتند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده لزوم افزایش قیلم های مستند به ویژه در تلویزیون و تشویق جوانان و دانشجویان برای مطالعه درباره ایدز و افزایش میزگردهای تخصصی درباره آن در طول تمام سال، همچنین استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای و تمامی انواع موارد اطلاع رسانی رسانه ای درباره ایدز برای افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به این بیماری توصیه می ­شود.

مقاله نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان