آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از ایدز

آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از ایدز

اهمیت مهارت‌های زندگی

زندگی سالم و مولد، مستلزم تسلط بر مجموعه‌ای از مهارت ها می‌باشد. تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهان، افراد را با مسایلی مواجه می‌سازد كه در بسیاری موارد روش رویارویی مناسب با آن‌ها را نمی‌دانند. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت مهارت های زندگی، توانایی‌های روانی اجتماعی است كه افراد را برای مقابله با مشكلات زندگی روزانه توانمند می‌سازد.

منظور از مهارت های زندگی در واقع توانایی‌های روانی اجتماعی است كه افراد را برای مقابله‌ی مؤثر و حل مشكلات و كشمكش ها و شرایط سخت زندگی یاری می‌كند تا به طور گروهی كار كنند، به خودباوری برسند، اختلاف ‌نظرها را در صلح و آرامش رفع كنند و در برابر فشار گروه‌های همسان كه آنها را تشویق به انجام اقدامات مخاطره‌آمیز می‌كنند ایستادگی كنند.

به بیان دیگر، آموزش مهارت‌های زندگی روش كاملی برای تقویت باورها و ارزش‌های مثبت، دانش و مهارت‌ها به افراد است تا آنها را برای حفاظت از خود و دیگران در مقابل موقعیت های مخاطره‌آمیز توانمند سازد.

آموزش مهارت‌های زندگی شامل آموزش روش هایی برای افزایش رفتار مسئولانه، اعتماد به نفس، قاطعیت و جرأتمندی و امتناع و مقابله در مقابل سوء استفاده و آزار است. توانایی‌های روانی اجتماعی در ارتقای بهداشت و سلامت نقش عمده‌ای به عهده دارند. در اینجا منظور از سلامت به مفهوم سلامت و آسایش كامل روانی، جسمی و اجتماعی است. زمانی كه مشكلات بهداشتی ناشی از رفتارها هستند و این رفتارها ناشی از ناتوانی فرد در مقابله‌ی صحیح با استرس‌ها و فشارهای زندگی است؛ افزایش توانایی‌های روانی اجتماعی نقش اساسی در فعالیت‌های پیشگیرانه خواهد داشت. به این ترتیب آموزش مهارت های زندگی نقش اساسی در پیشگیری از ایدز به عنوان بیماری رفتاری نیز خواهد داشت.

آموزش مهارت‌های زندگی به دو شیوه است، آموزش مهارت‌های اصلی و پایه‌ای که هدف آن ارتقای سلامت، بهداشت روان و اتخاذ رفتارهای سالم است و آموزش مهارت های اختصاصی با هدف پیشگیری از یك آسیب مشخص مانند آموزش مهارت قاطع‌ بودن در مقابل فشار گروه جهت سوء مصرف مواد یا ارتباط جنسی ناایمن است.