موضوع: مشاوره

راهبردهایی برای اجتناب از خستگی مفرط در بین کارکنان

راهبردهایی برای اجتناب از خستگی مفرط در بین کارکنان

مهم است که نهادها و برنامه ها برای اجتناب از خستگی مفرط و اداره استرس کامل، سازو کارهایی را برای کمک به کارکنان در نظر بگیرند، خستگی مفرط اغلب نتیجه خشم، ناکامی و سوگ ابراز نشده است. سرپرستان لازم است به هریک از کارکنان در مشکلاتشان کمک کرده و همچنین از آنها حمایت کنند. خستگی مفرط در افراد همچنین گاهی می­ تواند روشنگر این حقیقت باشد که مشکلاتی در آن سازمان وجود دارد. 

راهبردهای زیادی وجود دارد که مدیران/سرپرستان برنامه باید از آن آگاه باشند تا بتوانند از خستگی مفرط در میان کارکنانشان اجتناب کنند.

1- نظارت: جلسات منظمی با هر یک از کارکنان برگزار کنید تا بتوانند صحبت کرده و خود را سبک کنند. ( شاید هر دو یا سه هفته یکبار). از مددکاران بپرسید نظرشان در مورد کار چیست، چه مشکلاتی دارند، برای حل مشکل چه می­ کنند، و چه هدفی دارند. راهنماهای روشنی در مورد نقش های کاری و سطوح مسئولیت ارائه کنید. مطمئن شوید کارکنان می ­دانند چه انتظاری از آنان وجود دارد. ممکن است گاهی کارکنان را هنگام انجام کار سیاری همراهی کند تا به آنها پشتیبانی و مشورت بدهد.

2- نظارت گروهی: هر چند هفته یکبار همه کارکنان را برای بحث در مورد برنامه، حمایت از یک یکدیگر، مطرح کردن تعارض ها، و تشویق فکرهای جدید گرد هم جمع کنید.

3- آموزش: آموزش مداوم برای کارکنان داشته باشید تا به آنها فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید بدهید، محرک هایی برای تفکر فراهم کنید، و به آنها بعد از کار روزانه زمانی برای استراحت مفید بدهید.

4- استخدام کارکنان جدید: ببینید نیازهای گروه چیست، غیر از مهارت خصوصیت های دیگر مانند نژاد، جنس و نوع شخصیت باید در قالب نیازها بگنجد، آیا این فرد با گروه هم خوان است؟ سعی کنید کارکنان جدید به گروه بپیوندند. داوطلبان را درگیر و از آنها حمایت کنید.

5- ارزشیابی و بازخورد: کارکنان را در مورد آنچه در برنامه/سازمان در جریان است و موفقیت های کارشان به روز نگه دارید. برای مثال سازمان به چند نفر دسترسی داشته، کمیت تبادل سوزن و سرنگ چقدر بوده، چقدر کاندوم توزیع شده، و چه خدمات اولیه مراقبت سلامت ارائه شده است. اشتراک این اطلاعات می­تواند به کارکنان انگیزه بدهد و برایشان رضایت شغلی همراه آورد.

6- راهنماها و دستورالعمل ها: راهنماها و دستورالعمل هایی را در مورد این موارد تدوین کنید:

- سلامت شغلی و مقررات ایمنی سازمان

- فرآیند شکایت

- راهبردهایی برای رسیدگی به وضعیت مراجعانی مه دردسر درست می ­کنند.

- روندی برای رسیدگی به موقعیت های بحران زا یعنی خشونت، بیش مصرف، و مرگ.