موضوع: اخبار

موارد مبتلا به HIV بر حسب جنس و راه انتقال

موارد مبتلا به HIV بر حسب جنس و راه انتقال

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردیکه از سال 1365 در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (68/1 درصد)، رابطه جنسی (12/7 درصد)، دریافت خون و فراورده های خونی (0.9 درصد) و انتقال از مادر به کودک (1/2 درصد) بوده است. راه انتقال در 17/1 درصد از این گروه نامشخص مانده است.

در مقایسه این آمار با مواردیکه ابتلا آنان در سال 1391 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 52 درصد، برقراری روابط جنسی 33/2 درصد و انتقال از مادر به کودک 3/4 درصد را تشکیل داده است. در 11/4 درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فراورده های خونی گزارش نشده است.

نمودار موارد مبتلا به HIV در سال 92