روش داستان گویی

روش داستان گویی

منافع آموزش از طریق داستان

1- فراگیر درباره موضوع یا مشکل مطرح شده در داستان فکر می کند

2- به واسطه بیان نظرات دیگران درباره داستان افزایش آگاهی اتفاق می افتد.

3- به جهت تفکر برای یافتن راه حل، مهارت تفکر خلاق در فراگیران شکل می گیرد.

4- افراد خودشان را در موقعیت قرار خواهند داد.

فرآیند انجام کار:

1- یک داستان جالب توجه بسازید.

2- ساده و روشن آن را بیان کنید.

3- موقعیت های مورد نظر را در داستان مثل نگرانی ها، وضعیت افراد خاص، مشکلات پیش آمده و ... را شرح دهید.

4- بعد از خواندن داستان یا تماشای فیلم از فراگیران بخواهید درباره نکات مهم آن بحث و تبادل نظر نمایند.