موضوع: مشاوره

کتاب مشاوه و آزمایش داوطلبانه اچ ای وی

کتاب مشاوه و آزمایش داوطلبانه اچ ای وی

کتاب راهنمای مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ ای وی، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه منبع آموزشی معتبر برای کارکنان مراکز گذری و سایر مراکز خدمات رسان به گروه های در معرض خطر اچ ای وی در ایران تهیه شده است.

کتاب های فوق ترجمه دکتر مهشید تاج و با ویراستاری دکتر ستاره محسنی فر، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی و حمید جمعه پور می ­باشد.

در این کتاب موارد زیر بررسی می شود:

1- وی سی تی چیست؟

2- فرآیند مشاوره چگونه است؟

3- فرآیند آزمایش اچ آی وی چگونه است؟

4- کارکنان: خستگی مفرط و استرس

کتاب مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز