روش بازی

روش بازی

بازی عبارت از فعالیت هایی که بین یادگیرندگان اتفاق می افتد و برای مرور، تقویت و تثبیت اطلاعات داده شده مفید می باشد.

منابع آموزش از طریق بازی

1- در یک شرایط امن فراگیر دانش ها، مهارت ها و روش حل مسائل را مرور می کند.

2- هر کس به روش خودش به حل مشکلات و مقایسه بین آنها می پردازد.

3- یادگیری در شرایط تفریح اتفاق می افتد.

4- بحث های مفیدی حین بازی اتفاق می افتد.

5- قوانین و معیارهای رفتاری تمرین شود.

محدودیت ها:

طراحی بازی نیاز به زمان و خلاقیت دارد.

در شرایط تفریح، معطوف کردن توجه فراگیران به اهداف آموزشی سخت است.

به وسایل و تدارکات نیاز دارد.

فرآیند انجام کار:

1- پرسش و پاسخ های مرتبط با اهداف آموزشی توسط تسهیل گر بایستی آماده شود.

2- پیش بینی نوع بازی توسط تسهیل گر یا فراگیران

3- سازماندهی بازی

4- تعیین مدت بازی

5- تعیین زمانی برای بحث و نتایج بازی

روش حل مساله

روش پرسش و پاسخ

روش بحث گروهی

روش ایفای نقش