بروشور معرفی بیماری ایدز

بروشور  معرفی بیماری ایدز

برای معرفی اجمالی بیماری ایدز مطالبی با عناوین ذیل که عمده مطالب آن  از کتاب "بخوانیم تا ایدز نگیریم" تالیف دکتر مجید رضازاده، انتخاب شده، تهیه و طراحی شده است.

1- ایدز چیست؟

2- راه های اصلی انتقال

3- تماس جنسی

4- مصرف مواد و انتقال از طریق مواد

5- راه های پیشگیری از ایدز

6- آزماایش داوطلبانه ایدز (VCT)

7- درمان

بروشورایدز

 

این بروشور همزمان با رونمایی از سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران به تمام مراکز و سازمان ها مربوطه سراسر کشور ارسال شده است.

در صورت دریافت فایل با کیفیت و با اندازه اصلی جهت چاپ و یا ارسال بروشور چاپ شده به مراکز می توانید با شماره تلفن 666727369-021 تماس حاصل نمایید.