گزارش تصویری آئین رونمایی سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

گزارش تصویری آئین رونمایی سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

رونمایی وبسایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

وبسایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران که از اوایل سال 1392 فعالین خود را با نسخه آزمایشی شروع کرد، روز دوشنبه 28 بهمن ماه در آیینی با حضور دکتر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور رونمایی شد.

گزارش تصویری