موضوع: مشاوره

اهداف اصلی مشاوره اچ ای وی کدام است؟

اهداف اصلی مشاوره اچ ای وی کدام است؟

اهداف اصلی مشاوره ایدز کدام است؟

دو هدف اصلی مشاوره عبارت است از:

1- حمایت روان شناختی از مردمی که زندگی آنها تحت تاثیر اچ ای وی/ایدز قرار گرفته است

2- پیشگیری از عفونت اچ ای وی و انتقال آن به دیگران

عوامل زیر در رسیدن به این هدف کمک می­کنند:

1- دادن اطلاعات به مراجع در مورد اچ ای وی: چه هست، چگونه منتقل می­شود، چگونه پیشگیری می­شود، آزمایش چه چیزی را نشان می­دهد

2- کمک به مردم در اداره کردن پاسخ های هیجانی خود به نتیجه مثبت آزمایش اچ ای وی (مثلا خشم، ترس)

3- بحث در مورد کارهایی که لازم است مراجع با توجه به موقعیت و نیازها انجام دهد، اما نباید برای مراجع سخنرانی کرد.

4- تشویق تغییر رفتار برای پیشگیری از انتقال (برای مثال رویه های ایمن تر استفاده ی مواد و رابطه جنسی ایمن تر)