رویکردهای موثر در کاهش آسیب

رویکردهای موثر در کاهش آسیب

ارتقا سلامت از طریق سیاست های عمومی: سیاست های ‌عمومی‌ که منجر به افزایش و ارتقاء بهداشت جسمی، روانی‌ و اجتماعی ‌شوند به طور مؤثر در پیشگیری‌ از ایدز نیز کمک کننده‌اند. برای‌مثال کاهش میزان عفونت های ‌مقاربتی‌ می‌تواند در کاهش خطر انتقال اچ آی ‌وی‌ مؤثر باشد....

ایجاد محیط حمایتی: ایجاد محیط حمایتی ‌برای‌ گروه های‌ هدف در معرض خطر و افراد با رفتارهای‌ پرخطر، در جهت جلب اعتماد و ارایه‌ی ‌خدمات تأثیر به سزایی در کاهش میزان شیوع اچ آی‌ وی ‌دارد. محیطی‌که این افراد را بپذیرد و در جهت افزایش سلامتی‌ و رفاه آنان بکوشد.

آشنایی و ترغیب مراکز بهداشتی: تمام مراکز ارایه کننده خدمات بهداشتی ‌می‌باید با اصول و خدمات پیشگیری ‌از ایدز آشنا شوند و بتوانند در جهت آن فعالیت کنند.

تقویت عمل محله ای: افزایش آمادگی ‌در اجتماعات محله‌های‌ مورد هدف، برانگیختن افراد محله و اجتماع برای‌ کمک به برنامه‌های ‌پیشگیری‌ از ایدز و مشارکت فعال در آن و همسو دانستن برنامه‌های ‌پیشگیری ‌از ایدز با توسعه‌ی محلی‌از رویکردهای ‌مؤثر است.

ایجاد و تقویت مهارت‌های فردی: افزایش مهارت‌های ‌فردی‌ در تصمیم‌گیری، برقراری ‌ارتباط، اتخاذ رفتار قاطعانه و حل مسئله در تغییر رفتارهای ‌پرخطر مؤثرند.