آگاهی دادن به مصرف کنندگان تزریقی در مورد انتقال جنسی

آگاهی دادن به مصرف کنندگان تزریقی در مورد انتقال جنسی

چرا دادن اطلاعات به مصرف کنندگان تزریقی مواد در مورد انتقال جنسی مهم است؟

هنگام ارائه اطلاعات در مورد رویه های ایمن تر تزریق به مصرف کنندگان تزریقی مواد، ضروری است که اطلاعاتی در مورد نحوه انتقال جنسی اچ آی وی را نیز با آن همراه کرد. مصرف کنندگان تزریقی مواد از طریق اشتراک سوزن و سرنگ و از طریق رابطه جنسی محافظت نشده در خطر ابتلا و انتقال اچ آی وی هستند.

مطالعات نشان داده که با وجود موفقیت هایی در تغییر رویه های تزریق مصرف کنندگان تزریقی مواد، دستیابی به ایجاد تغییر در رفتار جنسی آن ها دشوارتر بوده است.مصرف کنندگان تزریقی مواد همانند دیگر اعضای جامعه با خطر ابتلا و انتقال اچ آی وی از طریق رابطه جنسی مواجه هستند. بیشتر مصرف کنندگان تزریقی مواد مرد هستند و شرکای جنسی آنها عموما مواد تزریق نمی کنند.

این افراد ممکن است درگیر روابط غیر هم جنس گرایانه و/ یا هم جنس گرایانه باشند، برای رابطه جنسی پول پرداخت کنند، به عنوان تن فروش کارکنند، مبتلا به بیماری های آمیزشی شده و دسترسی کمی به خدمات سلامت داشته باشند و بیماری را به همسر خود انتقال دهند. به عبارت دیگر مصرف کنندگان تزریقی مواد گروهی با گوناگونی های مختلف بوده و از دیدگاه انتقال جنسی با همان خطرات و مشکلات پیش روی دیگر اعضای جامعه مواجه می شوند اما مصرف کنندگان تزریقی مواد اگر وسایل تزریق را مشترگ استفاده کنند بیشتر در خطر ابتلا و انتقال اچ آی وی و هپاتیت سی هستند.

فرد ممکن است از طریق اشتراک سوزن و سرنگ با فرد مبتلا به اچ آی وی عفونت را کسب کند سپس می تواند ویروس را از طریق رابطه جنسی محافظت نشده به شریک جنسی مرد/ زن خود انتقال دهد.فرد ممکن است از طریق رابطه جنسی محافظت نشده با فرد دیگری که مبتلا به ویروس است عفونت را کسب کند. سپس می­تواند در صورت اشتراک سوزن و سرنگ با دیگران ویروس را از این طریق منتقل کند.

احتمالا همراه با افزایش وسعت همه گیری، وسعت شبکه جنسی که مصرف کنندگان تزریقی مواد درگیر آن هستند افزایش می یابد. برای مثال در مراحل اولیه یک همه گیری محلی، احتمال محدود ماندن عفونت اچ آی وی در هسته ی گروه محدودی از مصرف کنندگان تزریقی مواد بیشتر است. احتمال اکتساب اچ آی وی در افرادی که تنها گاهگاهی مواد تزریق می کنند یا با مصرف کنندگان تزریقی مواد رابطه جنسی دارند، کمتر از کسانی است که منظم این کار را می­کنند.

با این حال، در زمان تثبیت همه گیری افراد بیشتر و بیشتری به این گروه اضافه می شوند: فردی که اچ آی وی مثبت است و سوزن و سرنگ را در هسته گروه محدود به اشتراک می­گذارد، ممکن است به خارج از گروه رفته و وسایل را همراه با فرد دیگری استفاده کند. ویروس می­تواند از این طریق به گروه جدید منتقل شده و سپس ممکن است هم از طریق اشتراک وسایل و هم رابطه جنسی محافظت نشده در گروه منتشر شود.