موضوع: مشاوره

باید خستگی مفرط را جدی گرفت

باید خستگی مفرط را جدی گرفت

عملکرد دیباش برای کار در تیم سیاری تدریجا پایین آمده بود. او یکی از خلاق ترین کارکنان ما بود. اما در چند هفته اخیر از کم کارترین و کم علاقه ترین افراد شده بود. نهایتا مدیریت مجبور شد او را بخواهد تا وضعیت عملکردش را بررسی کند. اول منکر شد که احساس و عملکردش فرق کرده است. اما بعد از چند ساعت گفتگو و ایجاد انگیزه در او، نهایتا گفت که دیگر مایل نیست با مصرف کنندگان تزریقی مواد و افراد اچ ای وی مثبت کار کند:

گفت هر شب کابوس میبیند. بعد از چند ساعت مشاوره عمیق پنج روز مرخصی با حقوق به او داده شد تا زمانی را با خانواده اش خارج از محیط کار سر کند. هفته پیش که برگشت دوباره همان دیباش خوب و خوشحال قدیم بود. یک بار دیگر در وجودش شادمانی موج می زد.