موضوع: مشاوره

مشاوره در اچ ای وی و تغذیه کودک

مشاوره در اچ ای وی و تغذیه کودک

توصیه هایی در مورد تغذیه شیرخوار و مادران مبتلا به اچ ای وی: 

1-وقتی تغذیه جایگزین قابل پذیرش، امکان پذیر، قابل تهیه، قابل ادامه و ایمن است، اجتناب از هر نوع شیردهی توسط مادر اچ ای وی مثبت توصیه می شود.

2- در غیر این صورت، شیردهی انحصاری توسط مادر در اولین ماه های زندگی توصیه می شود

3- برای به حداقل رساندن خطر انتقال اچ ای وی باید در زودترین زمانی که مقدور بود شیردهی توسط مادر متوقف شود که این کار باید با در نظرگرفتن شرایط محلی، وضعیت خاص هر زن و خطرات تغذیه جایگزین باشد (از جمله عفونت هایی غیر از اچ ای وی، و سوء تغذیه)

4- وقتی مادر اچ ای وی مثبت انتخاب می کند که از بدو تولد شیر ندهد یا شیردهی را دو سال بعد از تولد کودک متوقف می کند، اطمینان حاصل شود که تغذیه جایگزین مناسب فراهم است. برنامه ها باید کوشش کنند شرایط را به گونه ای ارتقا دهند که تغذیه جایگزین سالم تری برای مادر مبتلا به اچ ای وی و خانواده ها فراهم باشد.

5- مادران مبتلا به اچ ای وی که شیر می دهند باید در زمان توقف شیردهی راهنمایی و حمایت ویژه دریافت کنند تا ازعواقب زیان بار تغذیه ای و روان شناختی اجتناب کرده و سلامت پستان را حفظ کنند.