کتاب اچ ای وی ایدز: پیشگیری از انتقال

کتاب اچ ای وی ایدز: پیشگیری از انتقال

کتاب راهنمای اچ ای وی ایدز: پیشگیری از انتقال، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه منبع آموزشی معتبر برای کارکنان مراکز گذری و سایر مراکز خدمات رسان به گروه های در معرض خطر اچ ای وی در ایران تهیه شده است.

کتاب های فوق ترجمه دکتر مهشید تاج و با ویراستاری دکتر ستاره محسنی فر، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی و حمید جمعه پور می­باشد.

در این کتاب موارد زیر بررسی می­شود.

1-    انتقال جنسی

2-    کاهش انتقال جنسی

3-    جایگاه زنان در جامعه

4-    انتقال اچ ای وی به نوزادان

5-    پیشگیری از انتقال اچ ای وی از والد به کودک با رویکرد بقای کودک

کتاب پیشگیری از ایدز