موضوع: مشاوره

برخی مسائل مرتبط با استرس و خستگی مفرط

برخی مسائل مرتبط با استرس و خستگی مفرط

برای برخی از کارکنان تیم سیاری ممکن است اولین بار باشد که بعدا از مدت ها کاری ساختاریافته دارند، بنابراین زمانی طول می­کشد که با این تغییر در زندگی شان کنار بیایند.

1- برای مصرف کنندگان سابق، مواجهه دایم با سبک زندگی گذشته و احتمال عود مصرف وجود دارد.

2- جریان کار برای فرد تیم سیاری که اچ ای وی مثبت است می­تواند دایما یادآور وضعیت اچ ای وی باشد.

3- ساعت طولانی کار با پرداخت کم

4- کارکنان ممکن است امنیت شغلی جندانی نداشته باشند. چون شغل آن ها وابسته به امکان تامین اعتبار است.

5- کارکنان مجبور می­شوند از پس مسایل مربوط با زمینه اجتماعی و سیاسی محل ارایه خدمات برآیند، یعنی برخورد پلیس، دستگیری، مخالفت برخی از اعضای جامعه محلی

6- احساس غم و فقدان وقتی مراجعان می­میرند.

7- فشار مداوم برای مقابله با تصویرهای قالبی (کلیشه ای) در مورد مصرف مواد و مصرف کنندگان مواد

8- اجبار به ورود به صحنه زد و خورد به خاطر مراجعان

9- جنگ با احساس هایی مانند بیهودگی و ناکامی

10- دشواری های همراه با ایجاد روابط محکم تر با برخی مراجعان نسبت به دیگران

11- تلاش برای حفظ حس غم خواری و همبستگی با سایر همکاران

12- احساس اینکه سایر همکاران (مثلا کسانی که بیرون و در خیابان ها کار نمی­کنند) درک روشنی از فشار کار ندارند.

13- اگر کار مستلزم ارجاع افراد برای درمان بیشتر به جایی دیگر است، ممکن است با دیدن عدم پیشرفت کار احساس ناکامی ایجاد شود.

14- قرارگرفتن در موقعیت هایی که خطر شخصی زیادی در پی دارد

15- اجبار به کار در زمان بعد از ساعت مقرر