پیشگیری ثانویه با محوریت جمعیت

پیشگیری ثانویه با محوریت جمعیت

در کشورهای منطقه آسیا بیشترین زنان مبتلا به اچ ای وی وضعیت خود را نمی­دانند. تاکنون زنان کمی به مشاوره و آزمایش داوطلبانه دسترسی داشته اند و آن هایی هم که دارند ممکن است ترجیح دهند آزمایش اچ ای وی ندهند یا در موقعیتی نباشند که بتوانند برای خود تصمیم گیری کنند. ]در این شرایط[ راهبردهای پیشگیری وجود دارد که بر مبنای آزمایش در دوره بارداری نیست و به سلامت عمومی مردان و زنان کمک می­کند. ارتقای این برنامه ها در جامعه، به ویژه اگر در آن جامعه آسیب پذیری به اچ ای وی وجود دارد، مهم است.

برای اجرای این برنامه ها افرادی که کار میدانی می­کنند می­توانند:

1- با افزایش دسترسی به اطلاعات و روش های ضدبارداری از بارداری های ناخواسته پیشگیری کنند.

2- خدمات سلامت باروری زنان و مردان را تقویت کنند.

 3- به زنان مبتلا به بیماری مزمن مشاوره بدهند که بارداری را تا وقتی که حداقل شش ماه وضعیت خوبی پیدا کنند به تعویق اندازند.

4- مراقبت های پیش از تولد را با کیفیت مناسب و همراه با درمان عفونت های آمیزشی و سایر عفونت های ترویج کرده و توصیه های تغذیه ای ارایه دهند.

5- مردان را در مراقبت پیش از تولد شرکت دهند

6- ماماها، دکترها، و قابله های سنتی را در مورد]عدم انجام[ مداخله های زایمانی بی مورد آموزش دهند.

7- شیردهی انحصاری را توسط مادر ترویج دهند

8- به کارکنان مراقبت سلامت در مورد مهارت های شیردهی برای به حداقل رساندن مشکلات پستانی آموزش دهند.

9- بسیاری از این فعالیت ها ممکن است اجزایی از برنامه موجود سلامت باروری یا سلامت مادر به کودک باشد.