دلایلی که مراجع ممکن است نخواهد آزمایش اچ ای وی بدهد؟

دلایلی که مراجع ممکن است نخواهد آزمایش اچ ای وی بدهد؟

مشاور نمی تواند فرض کند که مراجع برای آزمایش رضایت دارد: قصد ادامه ی روند آزمایش باید روشن باشد و به زبان آورده شود. رضایت آگاهانه یعنی مراجع برای چنین تصمیمی توانمند است، هدف، خطرات، آسیب ها، و فواید آزمایش شدن و نشدن، هر دو را درک می کند و این که تصمیم او داوطلبانه است. اگر کسی برای انجام آزمایش رضایت ندهد دلایل باید از طریق مشاور بیشتر بررسی شود. اما بالاتر از همه این ها  باید به تصمیم او احترام گذاشت.

دلایلی که مراجع ممکن است نخواهد آزمایش دهد عبارت است از:

1- نداشتن اطلاعات در مورد آزمایش و در مورد اچ ای وی / ایدز

2- احساس نداشتن آمادگی درونی و احساسی برای پذیرش نتیجه مثبت اچ ای وی

3- نداشتن حمایت اجتماعی از طرف خانواده و دوستان

4- ترس از محرمانه نماندن جواب آزمایش

5-ترس از دست دادن خانه، شغل و ...

6- ترس از دست دادن شریک جنسی