برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب 17 لغایت 19 دیماه در هتل نگارستان کاشان برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری این کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.